Zavarovanje stroška odpovedi turističnega paketa

Potnik lahko ob prijavi sklene tudi zavarovanje stroška odpovedi turističnega paketa za primer, če se zaradi določenih nepredvidenih okoliščin turističnega aranžmaja ne bi mogel udeležiti. V tem primeru mu Arriva Alpetour povrne vplačani znesek. Takšni primeri so:

  1. nezgode, smrti ali nepričakovano takšno poslabšanje zdravstvenega stanja zavarovalca, ki mu onemogoča potovanje
  2. nezgode, smrti ali nepričakovano takšno poslabšanje zdravstvenega stanja zavarovalčevih otrok, staršev, brata ali sestre, zakonca ali izven zakonskega partnerja in starih staršev, ki zavarovalcu onemogočajo potovanje, ob pogoju, da je zavarovalec dolžan navedene osebe v primeru nezgode ali takega poslabšanja zdravstvenega stanja negovati, kar mora biti razvidno iz zdravniškega potrdila
  3. poziv sodnih ali upravnih organov, kjer je obvezna osebna prisotnost zavarovalca
  4. naravne nesreče ali višje sile, ki zavarovalcu onemogočajo potovanje
  5. nezgode, smrti ali nepričakovano takšno poslabšanja zdravstvenega stanja sopotnika/ov (ko potuje do 6 oseb), ki niso v sorodstvenem razmerju (npr. fant in punca, ki nista v skupnem gospodinjstvu ali prijatelja/i, ipd.,) oziroma so v širšem sorodstvenem razmerju z zavarovalcem pod pogojem, da je/so skupaj z zavarovalcem naveden/i na prijavnici in v sami pogodbi o potovanju
  • Za zavarovanje veljajo pogoji 01-OTP-01/20, s katerimi se potnik ob sklenitvi zavarovanja izrecno strinja.  Pogoj za vračilo vplačanega zneska je pisna odpoved potovanja skupaj z zahtevano dokumentacijo, ki mora biti podana Arrivi Alpetourju najkasneje v roku 3 dni od dneva nastanka razloga za odpoved potovanja.
  • Zavarovalna premija znaša 4,34 % cene turističnega aranžmaja, oz. minimalna premija je 7,60 EUR, če v programu ni drugače določeno.
  • Če potnik turističnega paketa ne začne koristiti na dan odhoda in pred samim začetkom le-tega ni odpovedal, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačane zavarovalne premije. Za potnika, ki ni začel potovanja iz katerega koli varnostnega ali regulativnega razloga se šteje, da je odstopil od pogodbe in je odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na podlagi plačane zavarovalne premije.
  • Zahtevka za povračilo kupnine na podlagi vplačane zavarovalne premije ni mogoče uveljaviti po datumu začetka turističnega paketa, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela turističnega aranžma.